facebook feed

STATUT STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO o nazwie


Grupa Fotograficzna Indygo.


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1.Grupa Fotograficzna Indygo, zwana w dalszych postanowieniach regulaminu Grupą, jest stowarzyszeniem zwykłym.
2.Grupa może używać skrótu Indygo.
3.Grupa używa własnych symboli, odznak i pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Kształt symboli, odznak i pieczęci określa Reprezentacja Grupy.

§2
1.Grupa działa zgodnie z porządkiem prawa i konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Podstawą prawną działalności Grupy jest: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. "Prawo o stowarzyszeniach".
3.Grupa jest zrzeszeniem osób fizycznych.
4.Grupa została powołana na czas nieokreślony.

§3
1.Siedzibą Grupy jest miasto Rybnik.
2.Terenem działania Grupy jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej oraz w przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów Grupy, także kraje leżące poza granicami Unii Europejskiej.


Rozdział II
Cele Grupy i sposoby ich realizacji§4
1.Celami Grupy są:
1.1.Popularyzacja fotografii.
1.2.Współpraca z instytucjami i organizacjami fotograficznymi i kulturalnymi.
1.3. Zainteresowanie większej rzeszy społeczeństwa fotografią i sztukami wizualnymi.
1.4.Prowadzenie, rozwijanie i wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej i profesjonalnej w obrębie fotografii, sztuk wizualnych oraz pokrewnych.
1.5.Współpraca w zakresie fotografii, sztuk wizualnych i pokrewnych z kościołami i związkami wyznaniowymi.
1.6.Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych dla członków i sympatyków Grupy oraz innych uczestników.
1.7.Troska o popularyzowanie fotografii oraz reprezentowanie i zrzeszanie fotografów.
1.8.Upowszechnianie i podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
1.9.Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej.
1.10.Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.
1.11.Integracja społeczności i działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
1.12.Wspieranie i prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, profilaktyki i wyrównywania szans edukacyjnych.
1.13.Promocja i organizacja prac wolontaryjnych.
1.14.Działalność wspomagająca technicznie, informacyjnie, edukacyjnie i szkoleniowo osoby fizyczne i prawne, w tym organizacje pozarządowe.
1.15.Działalność charytatywna.

§5
2.Grupa realizuje swoje cele poprzez:
2.1.Doskonalenie i pogłębianie wśród swoich członków wiedzy i warsztatu fotograficznego.
2.2.Organizację i prowadzenie warsztatów, spotkań, szkoleń artystycznych i edukacyjnych oraz plenerów i sesji fotograficznych.
2.3.Działanie na rzecz swoich członków poprzez udostępnianie materiałów, sprzętu, pomieszczeń oraz organizowanie spotkań kulturalnych.
2.4.Organizację życia kulturalnego: spotkań autorskich, wernisaży, wystaw, koncertów, przeglądów, festiwali, konkursów, konferencji, targów itp.
2.5.Zachowywanie tradycji twórczości fotograficznej i wizualnej o charakterze górniczym.
2.6.Integrowanie społeczności lokalnej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji.
2.7.Podejmowanie współpracy z artystami, stowarzyszeniami i instytucjami na rzecz rozwoju kulturalnego regionu i kraju.
2.8.Promowanie lokalnych twórców i osób utalentowanych.
2.9.Kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki§6
Członkowie Grupy dzielą się na:
1.Członków zwyczajnych.
2.Sympatyków.
3.Członków honorowych.

§7
1.Członkiem zwyczajnym Grupy może być osoba fizyczna, która wypełniła deklaracje członkowską, zapoznała się z regulaminem , opłaciła składki, była członkiem założycielem Grupy lub otrzymała rekomendację dwu członków zwyczajnych Grupy, a jej kandydatura została zaakceptowana przez reprezentację Grupy.
2.Członkiem Grupy może być małoletni poniżej lat 16-tu za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniach na Walnych Zebraniach członków, oraz bez prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do Reprezentacji Grupy.
3.Małoletni w wieku 16 - 18 lat, którzy maja ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą należeć do Grupy bez prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do Reprezentacji Grupy.
4.Sympatykiem Grupy może być osoba fizyczna, która wyrazi chęć przystąpienia do Stowarzyszenia.
5.Sympatycy mają prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
6.Sympatycy po 6-ciomesiecznym okresie mogą zostać członkami zwyczajnymi o ile ich kandydaturę przyjmie Reprezentacja Grupy.
7.Członkostwo zwyczajne i bycie Sympatykiem powstaje z dniem podjęcia przez Reprezentację Grupy uchwały o przyjęciu. O podjęciu uchwały Reprezentacja powiadamia zainteresowanego pisemnie.
8.Od decyzji w sprawie odmowy członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Grupy w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
9.Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która w sposób szczególny przyczynia się do realizacji celów Grupy, zwłaszcza zaś udzielając mu pomocy materialnej i niematerialnej lub też posiadająca osiągnięcia w realizacji jego celów, przy czym o nadaniu członkostwa honorowego decyduje walne zebranie członków Grupy na wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych, w drodze uchwały podjętej w głosowaniu jawnym.

§8
1.Członkowie zwyczajni mają prawo:
- brać czynny udział w pracach Grupy,
- brać udział w Walnym Zebraniu,
- wybierać i być wybieranym do Reprezentacji Grupy(z zastrzeżeniem § 6 pkt.2 i 3)
- uzyskiwać wszelkie informacje od Reprezentacji Grupy o jej działalności.
2.Sympatycy mają prawo:
- brać czynny udział w pracach Grupy,
- brać udział w Walnym Zebraniu,
- uzyskiwać wszelkie informacje od Reprezentacji Grupy o jej działalności.
3.Członkowie honorowi mają prawo:
- brać czynny udział w pracach Grupy,
- brać udział w Walnym Zebraniu, jednakże tylko z głosem doradczym,
- mogą oni zgłaszać wnioski i propozycje co do działalności Grupy do zarządu, lub Walnego Zebrania Członków.
4.Członkowie mają obowiązek:
- dbania o dobre imię Grupy,
- brania udziału w pracach oraz spotkaniach Grupy,
- brania udziału w Walnych Zebraniach Grupy.
5.Członkostwo ustaje wskutek:
- śmierci członka,
- dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
- zaprzestania, przez członka, działalności w Grupie,
- wykreślenia z listy członków.
6.Pozbawienie członkostwa, przez wykreślenie z listy członków, może nastąpić, jeżeli członek nie spełnia wymagań ustawowych albo zalega z płatnością składek i mimo wezwania, świadczenia tego nie spełnia; z powodu działań sprzecznych z celami Grupy, nielojalności lub nieprzestrzegania postanowień Regulaminu.
7.Uchwałę w sprawie pozbawienia członkostwa podejmuje Walne Zebranie Grupy.


Rozdział IV
Struktura i organy Grupy§9
1.Organami Grupy są:
- Walne Zebranie.
- Reprezentacja Grupy.
2.Reprezentacja Grupy składa się z 3 członków, wybieranych w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie ,na 2 letnią, wspólną kadencję.
3.W skład Reprezentacji Grupy, wchodzą: Prezes, Vice prezes i Vice prezes-Skarbnik.
4.Członkowie wybrani do władz Grupy mogą pełnić tę samą funkcję wielokrotnie.

§10
1.Najwyższą władzą Grupy jest Walne Zebranie członków.
2.Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
- uchwalanie Regulaminu i jego zmian oraz uchwalanie i kształtowanie programu Grupy,
- wnioskowanie do Reprezentacji Grupy o podjęcie uchwały w sprawie współpracy z innymi organizacjami,
- wybór oraz odwoływanie członków Reprezentacji Grupy,
- rozpatrywanie sprawozdań z działalności Reprezentacji Grupy,
- udzielanie absolutorium dla ustępującego Reprezentacji Grup,
- podejmowanie uchwał w sprawie wykreślenia z listy członków,
- ustalanie wysokości opłaty wpisowej oraz składki członkowskiej,
- podjęcie uchwały o rozwiązaniu Grupy.
3.Do kompetencji Walnego Zebrania należą również wszelkie inne sprawy ,niezastrzeżone Regulaminem dla Reprezentacji Grupy.

§11
1.Walne Zebranie zwoływane jest przez Reprezentację Grupy obligatoryjnie nie rzadziej niż raz na rok.
2.O terminie Walnego Zebrania zawiadamia się członków telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub w inny skuteczny sposób najpóźniej 14 dni przed terminem Zebrania licząc od daty wysłania.
3.Walne Zebranie zwoływane jest przez Reprezentację Grupy z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek, co najmniej 5 członków Grupy.
4.Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów (w razie równowagi głosów rozstrzyga głos oddany przez osobę przewodniczącą obradom) przy obecności w pierwszym terminie, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w przypadku braku quorum Zebranie Walne odbywa się w drugim terminie i może podejmować uchwały bez względu na ilość obecnych członków. Odstęp między pierwszym a drugim terminem musi wynosić minimum 30 minut.
5.Do zmiany Regulaminu Grupy oraz rozwiązania Grupy niezbędna jest kwalifikowana większość 2/3 głosów przy obecności połowy członków Grupy.
6.Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym chyba że, niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

§12
1.Reprezentacja Grupy jest organem wykonawczym Grupy.
2.Do kompetencji Reprezentacji Grupy należy:
- kierowanie bieżącą działalnością Grupy,
- reprezentowanie grupy na zewnątrz,
- wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
- informowanie członków o swojej działalności,
- ustalanie ramowego programu działania,
- przyjmowanie nowych członków,
- przyjmowanie opłaty wpisowej i składek członkowskich,
- gospodarowanie środkami finansowymi Grupy,
- sporządzanie sprawozdań finansowych Grupy,
- podejmowanie decyzji o współpracy z innymi organizacjami.

§13
1.Posiedzenia Reprezentacji Grupy zwołuje Prezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
2.Pracami Reprezentacji Grupy kieruje Prezes a w jego zastępstwie, wyznaczony przez Prezesa Vice prezes.
3.Uchwały Reprezentacji Grupy zapadają zwykła większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków Reprezentacji Grupy. W razie równości głosów rozstrzyga głos oddany przez Prezesa Reprezentacji lub wyznaczonego Vice prezesa.
4.Jeżeli Reprezentacja Grupy obraduje w niepełnym składzie, treść uchwał musi zostać obligatoryjnie przesłana na piśmie nieobecnemu członkowi Reprezentacji, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty podjęcia uchwały.
5.Posiedzenia Reprezentacji Grupy mają charakter zamknięty o ile Reprezentacja nie postanowi inaczej.

§14
1.Członkostwo w Reprezentacji Grupy, ustaje na skutek:
1.1.Upływu kadencji.
1.2.Ustania członkostwa w Grupie,
1.3.Zrzeczenia się udziału w Reprezentacji Grupy.
1.4.Odwołania z funkcji przez Walne Zebranie.
2.W przypadku ustania członkostwa w Reprezentacji Grupy z przyczyn określonych w ust.1 pkt.1.2. lub 1.3., pozostali członkowie Reprezentacji , niezwłocznie zwołają Walne Zebranie w celu uzupełnienia składu Reprezentacji Grupy.
3.Jeżeli z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1.2 lub 1.3., nie pozostanie żaden członek Reprezentacji Grupy, każdy z członków Grupy ma prawo zwołać Walne Zebranie w celu wyboru nowej Reprezentacji.


Rozdział V
Majątek grupy§15
Majątek Grupy stanowią środki finansowe uzyskane z opłat wpisowych oraz składek członkowskich.


Rozdział VI
Zmiana Regulaminu i rozwiązanie Grupy§16
1.Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu i rozwiązania Grupy podejmuje Walne Zebranie.
2.W uchwale o likwidacji Grupy, Walne Zebranie jednocześnie ustala tryb i termin likwidacji, wyznacza likwidatora i decyduje o przeznaczeniu majątku Grupy.
3.Jeżeli uchwała, o której mowa w ust.2 nie stanowi inaczej, likwidatorem jest Prezes Reprezentacji Grupy.
4.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.


Rozdział VII
Postanowienia końcowe§17
1.Niniejszy regulamin został przyjęty na zebraniu założycielskim Grupy Fotograficznej indygo w dniu 09 kwietnia 2008 r.
2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach i Kodeksu Cywilnego.